نوشته هایی از مهدی سرستیان (گیج بلند)

نوشته ها...گیج بلند....نوشته ها...گیج بلند...نوشته ها...گیج بلند...

نوشته هایی از مهدی سرستیان (گیج بلند)

نوشته ها...گیج بلند....نوشته ها...گیج بلند...نوشته ها...گیج بلند...

۱۱ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

شیخ

مجوز سانسور...

ترانه سال هاست بوی کافور می دهد زغم
بلبل لال در قفس مطلا ، رقص رنجور گرفته
انگار که لالی بلبل بهانه ایست ز حصر
چندیست که ترانه هایم مجوز سانسور گرفته...
اکنون که در رخ شهر...موج می زند سکوت
پیریست که سخت در نهایت یک گور گرفته
اشکی نمانده از بی کسی مردمم
سال هاست جمعه هایم بوی ظهور گرفته...
عمری که رفت یک عمر به پای صف صفوف
این چهره دیریست جذام ناجور گرفته...
آخر بهانه چیست جز عدل و داد شهر
آیین ما قرن هاست مهر سکون گرفته
ازغرور کوروش وخروش یه نسل
سال هاست اصل ما به فرش خو گرفته
سالی نبود که این دل سر سفره عید
بگوید خدارا شکر ...دزدی ،جنون گرفته
آخر چه سود از اینهمه موج وحشت و ترس
حکمی که از خرِشیطان.. فزون گرفته
ساقی بریز و مطرب بزن که کنون
زبان سرخ ز سر سبزم بوی خون گرفته
آری بیا پشتِ در بد است طناب
که گیج بلند دوباره ز رخوت...جون گرفته